DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   REGISTRACIJA DGIR-a - arhiva

REPUBLIKA HRVATSKA
UREDA DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

 

KLASA:   UP/I-230-02/09-02/159
URBROJ: 2170-06-02-09-2
Rijeka,    03. srpnja 2009.

 

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za opću upravu u postupku pokrenutom po zahtjevu udruge DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH lNŽENJERA RIJEKA, sa sjedištem u Rijeci, Viktora Cara Emina 5, za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske, na temelju članka 14. stavka 3. i 4. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 88/01.) donosi

RJEŠENJE

1. O d o bra vas e udruzi DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA, sa sjedištem u Rijeci, Viktora Cara Emina 5, upis osoba ovlaštenih za zastupanje, u Registar udruga Republike Hrvatske.

2. Osobe ovlaštene za zastupanje udruge jesu DRAGAN BLAŽEVIĆ u svojstvu predsjednika i NARCIZO DALSASO u svojstvu dopredsjednika.

3. Upis osoba ovlaštenih za zastupanje, izvršen je dana, 03.07.2009. godine pod registarskim brojem udruge 08000025.

4. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Udruga DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA podnijelaje ovoj Službi zahtjev za upis osoba ovlaštenih za zastupanje, u Registar udruga Republike Hrvatske. Uz zahtjev priloženi su svi potrebni dokazi.

Zahtjev je osnovan.

U provedenom postupku utvrđeno je sljedeće:

- daje podnositelj zahtjeva upisan u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 08000025;

- da temeljem odredbe članka 4.2 Statuta od 04.12.1997. godine, udrugu zastupaju predsjednik i dopredsjednik udruge;

- da je dana, 22.05.2009. godine održana izborna sjednica Skup~tine na kojoj je na dužnost predsjednika izabran DRAGAN BLAŽEVIĆ, a na dužnost dopredsjednika NARCIZO DALSASO, te su time određene osobe ovlaštene za zastupanje udruge DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA za naredno mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine, odnosno do 22.05.2013. godine;

- da je izbor osoba ovlaštenih za zastupanje izvršen u postupku propisanom Statutom te su ispunjeni svi zakonski uvjeti za njihov upis u Registar udruga Republike Hrvatske.

Sukladno odredbi članka 16. stavka 3. i odredbi članka 19. Zakona o udrugama, a na osnovi utvrđenog činjeničnog stanja, valjalo je odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje temeljem članka 16. stavka 4. Zakona o udrugama.

Državni biljeg u iznosu od 70,00 kuna po Tbr. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96. do 60/08.), naplaćen je i na zahtjevu uredno poništen.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba, Ministarstvu uprave, Zagreb u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom ovoj Službi, a može se izjaviti i na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna, po Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

PO OVLASTI PREDSTOJNICE
Pomoćnica predstojnice
Željka Dujmović-Mastrović, dipl.iur.

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
- arhiva registracija -
registracija iz 1997. godine
registracija iz 2009. godine
 
 
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.