DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   STATUT  

Temeljem odredbe članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14) i članka 26. i 43. postojećeg Statuta usvojenog na sjednici održanoj 30. ožujka 2012. godine, Skupština Društva građevinskih inženjera Rijeka na redovitoj sjednici održanoj 03. srpnja 2015., usvojila je:

S T A T U T
DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Društva građevinskih inženjera Rijeka (u daljnjem tekstu: DGIR) uređuje se: naziv i sjedište DGIR, zastupanje DGIR, ciljevi i djelatnosti DGIR, ostvarivanje javnosti rada, članstvo, prava i obveze te stegovna odgovornost članova DGIR, unutarnje ustrojstvo, način rada, upravljanje i tijela DGIR, imovina i način stjecanja imovine, prestanak rada DGIR i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje DGIR.

Članak 2.

DGIR je dragovoljno, samostalno i neprofitno udruženje diplomiranih inženjera, inženjera i tehničara građevinske i druge struke ukoliko radi u građevinarstvu, odnosno njima jednakovrijednih akademskih i stručnih naziva i stupnjeva obrazovanja građevinske struke, studenata građevinske struke četvrte i više godine diplomskog studija, odnosno druge i više dodiplomskog studija i pravnih osoba koja se bave graditeljstvom.

DGIR je temeljna članica Hrvatskoga saveza građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu: HSGI).

Članak 3.

DGIR je pravna osoba čija prava i dužnosti proizlaze iz Zakona o udrugama i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i ovog Statuta.

Članak 4.

Puni naziv Udruge glasi: Društvo građevinskih inženjera Rijeka

Skraćeni naziv Udruge glasi: DGIR.

Sjedište DGIR je u Rijeci, Milana Smokvine Tvrdog 2.

DGIR djeluje na području grada Rijeke,Primorsko - goranske i susjednih Županija.

Članak 5.

DGIR zastupaju i predstavljaju predsjednik i dopredsjednik, i to samostalno i pojedinačno.

Članak 6.

DGIR ima pečat.

Pečat DGIR je okruglog oblika, promjera 23 mm. U krugu pečata je naziv DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA, a u sredini je pečata oznaka sjedišta - Rijeka.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI DGIR

Članak 7.

Ciljevi DGIR su promicanje, razvoj, unaprjeđenje i obrazovanje graditeljske struke, te promicanje etike inženjerskog poziva.

Članak 8.

DGIR sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva i cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja graditeljske struke.

Članak 9.

Djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi DGIR su:

- poticanje članova na međusobnu razmjenu iskustava i mišljenja,
- poticanje stvaralačkih inicijativa radi promicanja i razvoja graditeljske djelatnosti,
- poticanje i podržavanje inicijativa članova u znanstveno - istraživačkom radu na području graditeljstva,
- promicanje neprekidnog stručnog usavršavanja članova,
- poticanje i podržavanje inicijativa za zaštitu čovjekove okoline, zdravlja i rada,
- surađivanje s organizacijama koje se bave problematikom od interesa za graditeljstvo,
- surađivanje s drugim sličnim organizacijama inženjera u Republici Hrvatskoj, kao i sličnim organizacijama u inozemstvu,
- davanje stručnog mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, razvojnim planovima, tehničkoj regulativi, obrazovanju na području graditeljstva i sl.,
- izdavanje znanstvenih i stručnih radova i publikacija,
- organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, predavanja, simpozija, radionica, savjetovanja i sl. u području graditeljstva,
- organiziranje skupova i zabava kulturno-društvenog sadržaja za članove i goste,
- organiziranje i financiranje sportskih društava i druženja građevinskih inženjera (članstva DGIR).

Članak 10.

DGIR radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, organizira putovanja za svoje članove, sukladno posebnom propisu.

Članak 11.

DGIR, sukladno zakonu, može obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:- novinsko - nakladničku djelatnost,
- organiziranje stručnih predavanja, simpozija, radionica, savjetovanja i sl. u području građevinarstva,
- marketinšku djelatnost.

DGIR može osnovati trgovačko društvo radi ostvarivanja gospodarske djelatnosti.

III. JAVNOST DJELOVANJA DGIR

Članak 12.

Rad DGIR je javan.

Javnost djelovanja DGIR se osigurava:- javnošću sjednica tijela DGIR, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
- objavom podataka o radu DGIR putem glasila HSGI "Građevinar",
- korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, elektronička pošta i slično),
- javnim priopćavanjem,
- na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO DGIR
4.1. Prijem u članstvo

Članak 13.

Članstvo u DGIR je dobrovoljno, a može biti redovito i podupirajuće.

Članak 14.

Redovitim članom DGIR može postati poslovno sposobna fizička osoba - diplomirani inženjer, inženjer i tehničar građevinske i druge struke ukoliko radi u građevinarstvu, odnosno njima jednakovrijedni akademski i stručni nazivi i stupnjevi obrazovanja građevinske struke, student građevinske struke četvrte i više godine diplomskog studija, odnosno druge i više godine dodiplomskog studija i pravna osoba koja se bavi graditeljstvom.

Podupirajući član DGIR može postati poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba koja moralno, stručno, materijalno ili na drugi način podupire rad DGIR.

Članak 15.

Osoba zainteresirana za prijem u redovito ili podupirajuće članstvo podnosi pisani zahtjev Predsjedništvu, koje na prijedlog predsjednika odlučuje o prijemu u članstvo u roku od 90 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.

Pravna osoba zainteresirana za prijem u redovito članstvo zahtjevu prilaže odluku osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe o imenovanju predstavnika pravne osobe u DGIR.

Predstavnik pravne osobe mora biti poslovno sposobna fizička osoba.

Na odluku kojom se odbija zahtjev za prijem u članstvo, zainteresirana osoba ima pravo podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke.

Skupština će o žalbi odlučivati na sljedećoj redovnoj sjednici i njena odluka je konačna.

Članstvo se stječe danom upisa u popis članova.

4.2. Popis članova

Članak 16.

DGIR vodi popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o nazivu (osobnom imenu) člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu pristupanja DGIR, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u DGIR.

Popis članova je dostupan na uvid svim članovima DGIR te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi Tajnik.

4.3. Prava, obveze i odgovornosti članova

Članak 17.

Prava, obveze i odgovornosti redovitih članova DGIR su:

- birati i biti birani u sva tijela DGIR,
- sudjelovati u radu pojedinih tijela DGIR te predlagati mjere za poboljšanje rada,
- usvršavati svoja stručna znanja te sudjelovati u stručnim i društvenim aktivnostima DGIR,
- biti informirani o aktivnostima DGIR,
- koristiti povlastice i sredstva DGIR u dogovorenom obimu i veličini,
- redovito primati časopis "Građevinar",
- aktivno raditi na ostvarivanju zadataka i ciljeva DGIR,
- provoditi odluke i zaključke pojedinih tijela DGIR,
- redovito plaćati članarinu,
- sudjelovati u nadzoru rada DGIR,
- u obavljanju djelatnosti DGIR poštivati odredbe zakona, drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata DGIR,
- imenovati svog predstavnika za rad u DGIR (samo za pravne osobe),
- dobiti uvid u popis članova DGIR na zahtjev.

Članak 18.

Prava, obveze i odgovornosti podupirajućih članova DGIR su:

- sudjelovati u radu pojedinih tijela DGIR te predlagati mjere za poboljšanje rada DGIR,
- pravo nazočiti sjednicama tijela DGIR,
- koristiti povlastice i sredstva DGIR kao što su pravo na objavu logotipa tvrtke i e-linka na listi podupirajućih članova koja se objavljuje na službenoj internet stranici DGIR, pohađanje 1 seminara godišnje po odabiru, te primanje godišnjeg primjerka časopisa "Građevinar",
- biti informiran o aktivnostima DGIR,
- provoditi odluke i zaključke pojedinih tijela DGIR,
- redovito plaćati članarinu,
- u obavljanju djelatnosti DGIR poštivati odredbe zakona, drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata DGIR,
- dobiti uvid u popis članova DGIR na zahtjev.

Podupirajući član nema pravo odlučivanja u tijelima DGIR.

Članak 19.

Predsjedništvo donosi odluku o godišnjem iznosu članarine za redovite i podupirajuće članove.

Predsjedništvo će u slučaju nepodmirenja obveze plaćanja članarine za prethodnu godinu donijeti odluku o isključenju iz članstva, koja je konačna.

4.4. Stegovna odgovornost članova

Članak 20.

Članovi DGIR stegovno odgovaraju za povredu sljedećih članskih obveza i odgovornosti:

- nepoštivanje zakonskih odredbi, odredbi Statuta i drugih akata u svezi djelovanja DGIR,
- nepoštivanje odluka i zaključaka pojedinih tijela DGIR,
- neizvršavanje ili nesavjesno izvršavanje preuzetih obveza,
- povredu etičkih normi ponašanja i pravila građevinske struke,
- nanošenje štete ugledu DGIR.

Članak 21.

Stegovna odgovornost članova utvrđuje se u stegovnom postupku.

Zahtjev za pokretanjem stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili najmanje 10 članova DGIR.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Sud časti.

Članak 22.

U stegovnom postupku se utvrđuju činjenične okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala uslijed povrede.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti Sud časti može izreći sljedeće stegovne mjere:

- opomenu ili
- isključenje iz članstva.

Član kojem je izrečena stegovna mjera ima pravo podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke.

Skupština će o žalbi odlučivati na sljedećoj redovnoj sjednici i njena odluka je konačna.

4.5. Prestanak članstva

Članak 23.

Članstvo u DGIR prestaje:

- istupanjem iz članstva, danom podnošenja Predsjedništvu pisane izjave o istupanju iz članstva,
- isključenjem iz članstva zbog povrede članskih obveza i odgovornosti, danom donošenja odluke o isključenju,
- isključenjem zbog neplaćanja članarine za prošlu godinu, danom donošenja odluke Predsjedništva o isključenju,
- prestankom postojanja, odnosno smrću člana DGIR,
- prestankom postojanja DGIR.

V. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DGIR

Članak 24.

Spor unutar DGIR postoji ukoliko postoji spor između članova DGIR koji se odnosi na djelovanje DGIR i čije postojanje otežava ili onemogućava redovan rad DGIR.

Članak 25.

Sukob interesa unutar DGIR postoji ukoliko je interes člana DGIR u suprotnosti s interesima DGIR i/li kad privatni interes utječe ili može utjecati na rad člana DGIR odnosno rad predstavnika člana DGIR.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član DGIR može tražiti mišljenje Suda časti.

Član DGIR odnosno predstavnik člana DGIR koji se zatekne u sukobu interesa u obavljanju djelatnosti DGIR bez odgađanja će o tome izvijestiti Sud časti i, ukoliko je to moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 26.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar DGIR, nadležan je Sud časti.

Sud časti u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Suda časti je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja DGIR temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljna članica najprije se obraća DGIR da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Suda časti, DGIR podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Suda časti.

VI. UPRAVLJANJE DGIR I TIJELA DGIR
6.1. Zajedničke odredbe

Članak 27.

Tijela DGIR-a su:

- Skupština
- Predsjedništvo
- Predsjednik
- Nadzorni odbor
- Sud časti.

Predsjedništvo može imenovati stalna ili povremena tijela (komisije, povjerenstva i sl.) za pripremu određene problematike.

Odlukom Predsjedništva o njihovom osnivanju utvrđuje se sastav, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela, zadaci tijela, način sazivanja sjednica i odlučivanja, trajanje mandata te obveza podnošenja izvješća o radu Predsjedništvu.

6.2. Skupština

Članak 28.

Skupština je najviše tijelo upravljanja DGIR, a sastoji se od redovnih članova DGIR (fizičkih osoba), odnosno imenovanih predstavnika redovnih članova DGIR (pravnih osoba).

Članak 29.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica u pravilu održava svake četvrte godine.

Članak 30.

Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo.

Skupština se saziva najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima DGIR.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, dan i mjesto održavanja sjednice.

Skupštinu otvara i vodi predsjednik do izbora Radnog predsjedništva Skupštine koje ima tri člana.

Radno predsjedništvo bira Skupština iz svog sastava na prijedlog predsjednika prije početka rada po dnevnom redu.

Članak 31.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjedništvo na zahtjev najmanje 40 članova DGIR, ili na zahtjev Nadzornog odbora.

U svom zahtjevu za sazivanjem izvanredne sjednice predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red.

Ukoliko Predsjedništvo ne sazove Skupštinu na zahtjev 40 članova ili Nadzornog odbora, mogu je sazvati predlagatelji u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku sazivanja redovite sjednice.

Članak 32.

U slučaju isteka mandata tijelima DGIR koji su ovlašteni sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje deset redovnih članova DGIR, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima DGIR, prema postupku opisanom u prethodnim člancima.

Članak 33.

Skupština pravovaljano odlučuje ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova.

Ako kvorum nije postignut, sjednica se odgađa za 30 minuta istekom kojih Skupština pravovaljano odlučuje ukoliko je sjednici nazočno najmanje 20 (dvadeset) članova.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, osim u slučajevima donošenja ključnih odluka koje donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

Ključne odluke iz prethodnog stavka ovog članka su sljedeće:

- odluke kojima se donosi, mijenja ili dopunjuje Statut,
- odluke kojima se biraju tijela DGIR,
- odluke kojima se utvrđuju ciljevi, politika iz djelokruga rada DGIR-a,
- odluke kojima se odlučuje o opozivu članova s izbornih dužnosti,
- odluka kojoma se odlučuje o prestanku postojanja DGIR.

Članak 34.

Glasanje na sjednicama je javno, osim ako Skupština ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se unose sve odluke i zaključci Skupštine.

Zapisnik potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika koji se biraju na početku rada Skupštine.

Članak 35.

Nadležnosti Skupštine su:

- usvajanje Statuta DGIR, njegovih izmjena i dopuna,
- utvrđivanje jedinstvene politike o obavljanju poslova iz djelokruga rada DGIR-a,
- usvajanje plan rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu te izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
- usvajanje godišnjeg financijskog izvješća,
- donošenje odluku o statusnim pitanjima,
- donošenje odluke o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
- donošenje odluke o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine DGIR,
- razmatranje i usvajanje izvješća Predsjedništva i drugih tijela DGIR-a koje bira Skupština,
- rješavanje žalbi na odluke Suda časti kojima se izriču stegovne mjere,
- rješavanje žalbi na odluke Predsjedništva kojima se odbija zahtjev za prijem u članstvo,
- biranje i razrješavanje predsjednika, dopredsjednika, tajnika i ostalih članova Predsjedništva,
- biranje i razrješavanje članova Nadzornog odbora,
- biranje i razrješavanja članova Suda časti,
- biranje i razrješavanje likvidatora DGIR,
- odlučivanje o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela DGIR.

6.3. Predsjedništvo

Članak 36.

Predsjedništvo je izvršno tijelo DGIR koje obavlja poslove u razdoblju između zasjedanja Skupštine.

Članove Predsjedništva bira Skupština iz redova članova Skupštine, na prijedlog dosadašnjeg Predsjedništva, i uz mogućnost isticanja većeg broja kandidata od broja koji se bira.

Članak 37.

Predsjedništvo ima sedam članova, a sačinjavaju ga predsjednik, dopredsjednik, tajnik te ostali članovi Predsjedništva.

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 38.

Predsjedništvo redovito zasjeda jednom u dva mjeseca.

Sjednicu Predsjedništva saziva i vodi Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik.

Sjednica Predsjedništva se saziva najmanje sedam dana prije održavanje sjednice u pravilu elektroničkim putem ili pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Predsjedništva.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 39.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Predsjedništva na obrazloženi zahtjev pojedinog radnog tijela (komisije) ili najmanje pet članova Predsjedništva.

Ukoliko Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka, mogu je sazvati predlagatelji.

Članak 40.

Sjednica Predsjedništva može se održati ako je nazočna većina članova Predsjedništva.

Sjednica Predsjedništva može se održati i elektroničkim putem ako se članovi Predsjedništva izjasne da se točkama dnevnog reda ne treba provesti rasprava, već da mogu odlučivati temeljem pripremljenog materijala i kada to opravdava hitnost donošenja odluke.

Odluke se na sjednici koja je održana elektroničkim putem verificiraju se putem verificiranja zapisnika na prvoj idućoj sjednici.

Predsjedništvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 41.

Predsjedništvo obavlja sljedeće poslove:

- provodi odluke i smjernice Skupštine, te zadatke koje mu je povjerila Skupština,
- utvrđuje prijedlog Statuta te prijedlog njegovih izmjena i dopuna,
- utvrđuje prijedlog drugih općih akata DGIR, te njihovih izmjena i dopuna,
- prati ostvarivanje utvrđene politike,
- razmatra problematiku DGIR-a te poduzima odgovarajuće mjere,
- priprema prijedloge planova i programa rada,
- predlaže godišnji financijski plan, donosi periodične obračune i završni račun te prihvaća periodične i završne račune,
- donosi odluku o uporabi eventualnoga viška prihoda nad rashodima,
- odlučuje o zahjevu za prijem u članstvo,
- odlučuje o isključenju iz članstva zbog neplaćanja članarine,
- odlučuje o mjestu i datumu održavanja Skupštine,
- utvrđuje prijedloge za priznanja članicama DGIR-a,
- donosi odluku o visini godišnje članarine,
- imenuje komisije za određene stručne ili društvene zadatke,
- ocjenjuje rad nositelja pojedinih dužnosti,
- brine o radu stručne pomoćne službe DGIR-a,
- predlaže imenovanje članova Nadzornog odbora, Suda časti, likvidatora i novog Predsjedništva,
- imenuje predstavnike DGIR iz redova članstva DGIR u Skupštinu HSGI, sukladno odredbama Statuta HSGI,
- imenuje kandidata za Predsjedništvo HSGI iz redova članstva DGIR, sukladno odredbama Statuta HSGI,
- obavlja i druge poslove koji su mu povjereni temeljem ovog Statuta.

Članak 42.

Članovi Predsjedništva zajednički odgovaraju za rad Predsjedništva Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Predsjedništva, u granicama povjerenih ovlasti i dužnosti, Skupštini i Predsjedništvu.

Predsjedništvo i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

Predsjedništvo podnosi ostavku Skupštini, a član Predsjedništva Predsjedništvu.

Skupština može opozvati člana Predsjedništva i prije isteka mandata ako:

- je prekršio zakon,
- postupa suprotno odlukama Skupštine,
- ne ispunjava obveze utvrđene ovim Statutom ili ako je povrijedio ovaj Statut, i/li
- izgubi poslovnu sposobnost.

Prijedlog za opoziv člana Predsjedništva može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova DGIR.

Skupština može opozvati cijelo Predsjedništvo ukoliko postupa suprotno odlukama Skupštine, ne ispunjava obveze utvrđene ovim Statutom ili ako je povrijedilo ovaj Statut.

Prijedlog za opoziv Predsjedništva može podnijeti Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova DGIR.

Opoziv se provodi na isti način kao i izbor Predsjedništva.

Mandat novoizabranog člana Predsjedništva, odnosno novoizabranog Predsjedništva traje do isteka tekućeg mandata Predsjedništva.

6.4. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik

Članak 43.

Predsjednik DGIR ujedno je predsjednik Skupštine i predsjednik Predsjedništva.

Članak 44.

Predsjednik i dopredsjednik, kao osobe ovlaštene za zastupanje:

- odgovaraju za zakonitost rada DGIR,
- vode poslove DGIR sukladno odlukama Skupštine,
- odgovorne su za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
- dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
- sklapaju ugovore, poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun DGIR te
- obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima DGIR.
Predsjednik i dopredsjednik mogu za sve ili pojedine poslove zasupanja ovlastiti i druge članove Predsjedništva.

Članak 45.

Tajnik, u dogovoru s predsjednikom, obavlja sljedeće poslove:

- priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donosi Skupština i njezina tijela,
- priprema prijedloge financijskog plana i prati njegovo izvršenje,
- provodi odluke Predsjedništva,
- organizira izradu prijedloga pravilnika i poslovnih dokumenata,
- priprema odluke i organizira osnivanje komisija,
- vodi popis članstva,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjedništvo.

Tajnika u slučaju spriječenosti zamjenjuje član Predsjedništva kojeg je odredilo Predsjedništvo.

6.5. Nadzorni odbor

Članak 46.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje i upravljanje imovinom DGIR.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz redova svojih članova na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Predsjedništva.

Članovi Nadzornog odbora iz svojih redova biraju predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 47.

Nadzorni odbor se redovito sastaje jednom u šest mjeseci, a po potrebi i češće.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, najmanje sedam dana prije održavanje sjednice.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja sjednice.

Odluke Nadzorni odbor donosi u punom sastavu, većinom glasova.

Članak 48.

Nadzorni odbor ima prava i dužnosti nadzirati primjenu propisa, odredaba Statuta i pravilnika DGIR, kontrolirati rad Skupštine i njezinih tijela te obavljati pregled dokumenata, obračuna, poslovnih knjiga, materijalnih sredstava i drugo.

O svojim nalazima i mišljenjima izvješćuje Predsjedništvo, Skupštinu i tijelo koje je bilo predmet nadzora.

Ako utvrdi bilo kakve nepravilnosti Nadzorni odbor dužan je zahtijevati da se otklone u određenom roku.

Upozorena su tijela dužna posebno izvijestiti Nadzorni odbor o otklanjanju uočenih nepravilnosti.

Članak 49.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini kojoj najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o radu.

Član Nadzornog odbora može podnijeti ostavku ili biti opozvan prije isteka vremena na koje je biran.

Član Nadzornog odbora ostavku podnosi Predsjedništvu.

Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata ako:

- je prekršio zakon,
- postupa suprotno odlukama Skupštine,
- ne ispunjava obveze utvrđene ovim Statutom ili ako je povrijedio ovaj Statut,
- izgubi poslovnu sposobnost.

Prijedlog za opoziv člana Nadzornog odbora može podnijeti Predsjedništvo ili najmanje 1/3 članova DGIR.

Opoziv se provodi na isti način kao i izbor člana Nadzornog odbora.

Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka tekućeg mandata Nadzornog odbora.

6.6. Sud časti

Članak 50.

Sud časti je tijelo koje provodi stegovni postupak, izriče stegovne mjere, utvrđuje postojanje i rješava sporove i sukobe interesa unutar DGIR.

Sud časti ima tri člana koje bira Skupština iz redova istaknutih članova DGIR na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članovi Suda časti iz svojih redova biraju svog predsjednika.

Članak 51.

Sud časti zasjeda po potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Suda časti, najmanje sedam dana prije održavanje sjednice.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja sjednice.

Sud časti odlučuje u punom sastavu većinom glasova.

Članak 52.

Sud časti za svoj rad odgovara Skupštini.

Član Suda časti može podnijeti ostavku ili biti opozvan prije isteka vremena na koje je biran.

Član Suda časti ostavku podnosi Predsjedništvu.

Skupština može opozvati člana Suda časti i prije isteka mandata ako:

- je prekršio zakon,
- postupa suprotno odlukama Skupštine,
- ne ispunjava obveze utvrđene ovim Statutom ili ako je povrijedio ovaj Statut, i/li
- izgubi poslovnu sposobnost.

Prijedlog za opoziv člana Suda časti može podnijeti Predsjedništvo ili najmanje 1/3 članova DGIR.

Opoziv se provodi po istom postupku i na isti način kao i izbor člana Suda časti.

Mandat novoizabranog člana Suda časti traje do isteka tekućeg mandata Suda časti.

6.7. Stručna služba

Članak 53.

DGIR ima stručnu pomoćnu službu koja priprema i obavlja financijske, izdavačke, administrativne i druge pomoćne poslove.

Odnosi između djelatnika stručne pomoćne službe i DGIR uređuju se ugovorom.

VII. NAČIN RADA DGIR

Članak 54.

DGIR djeluje samostalno, a radi učinkovitijega ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka surađuje s gospodarskim subjektima, znanstvenim institucijama, komorama te drugim udrugama, organizacijama i tijelima koja se bave problematikom iz područja graditeljstva.

DGIR surađuje s odgovarajućim stranim stručnim organizacijama i savezima temeljem odluke Predsjedništva, u skladu s odredbama ovog Statuta i odredbama Statuta HSGI.

Članak 55.

DGIR svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti, a ako se dobit i ostvaruje upotrebljava se isključivo za unapređivanje ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Predsjedništvo donosi odluku o upotrebi ostvarene dobiti.

VIII. UDRUŽIVANJE DGIR

Članak 56.

DGIR se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva.

IX. PRIZNANJA

Članak 57.

Za poseban doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka pojedinim se članovima i pravnim osobama dodjeljuju priznanja DGIR.

Postupak i uvjeti dodjele priznanja propisuju se Pravilnikom, kojeg donosi Skupština.

X. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 58.

Imovinu DGIR čine:

- novčana sredstva, koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja DGIR stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno zakonu, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
- pokretne i nepokretne stvari,
- druga imovinska prava DGIR.

Članak 59.

Materijalno i financijsko poslovanje DGIR obavlja se prema zakonskim propisima i odlukama koje donosi Skupština i Predsjedništvo.

XI. PRESTANAK POSTOJANJA DGIR I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA

Članak 60.

DGIR prestaje postojati odlukom Skupštine o prestanku DGIR i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 61.

Likvidator zastupa DGIR u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje DGIR do okončanja postupka likvidacije i brisanja DGIR iz registra udruga.

Likvidatora DGIR imenuje i opoziva Skupština na mandat od četiri godine.
Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Članak 62.

U slučaju prestanka postojanja DGIR imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje HSGI.

Ukoliko se ne može provesti postupak iz stavka 1. ovog članka, preostalu imovinu stječe Grad Rijeka.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Statut, njegove izmjene i dopune predlaže Predsjedništvo te ih upućuje članstvu na raspravu.

Rasprava traje 15 dana, a mišljenja i prijedlozi dostavljaju se Predsjedništvu koje nakon razmatranja svih prijedloga i primjedbi utvrđuje konačan prijedlog Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.

U slučaju potrebe donošenja izmjena i dopuna Statuta zbog usklađivanja sa zakonskim propisima, Predsjedništvo može skratiti rok za raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna ili donijeti odluku da prethodna rasprava neće biti provedena.

Skupština usvaja Statut, njegove izmjene i dopune.

Članak 64.

Prijedlog o pokretanju postupka za donošenje Statuta, njegovih izmjena i dopuna te drugih općih akata može Predsjedništvu pisanim putem podnijeti svaki redovni član DGIR.

Članak 65.

Tumačenje odredbi Statuta daje Skupština.

Tumačenje odredbi drugih općih akata daje Predsjedništvo.

Članak 66.

Svi se postojeći akti DGIR moraju uskladiti s ovim Statutom u roku od tri mjeseca od njegova stupanja na snagu.

Svi postojeći akti DGIR koji nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, ostaju na snazi.

Članak 67.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaju vrijediti odredbe Statuta od 30. ožujka 2012.

Članak 68.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine DGIR
Dragan Blažević, dipl.ing.građ.

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.