DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   STATUT  

Predsjedništvo je na 9. Sjednici održanoj 15.12.2011. godine donijelo zaključak o prihvaćanju teksta prijedloga novog Statuta DGIR-a i uputilo ga na raspravu putem WEB-a i obavijesti članstva u svezi toga.

Novi se Statut usklađuje s nomenklaturom akademskih naziva, propisuje da sve informacije idu i putem WEB-a radi racionalizacije troškova, te da DGIR će podupirati između ostalog i sportska društva. Mijenja se sjedište društva jer Građevinski fakultet prestaje s radom na staroj adresi. Člankom 8. propisano je da će DGIR djelovati u zemlji i inozemstvu što do sada nije stajalo u Statutu, dodaje se članak 15.a. koji se odnosi na podupirajuće članove. U članku 22. izmjenjuje se provođenje održavanja skupštine DGIR-a na način ako nema kvoruma, da se čeka 30 min i potom se ista održava ako je prisutno 30 članova i dr.. Naglašeno je da će se iduće godine u mjesecu ožujku održati izborna skupština sa javnim glasovanjem a ne tajnim kao do sada. Broj članova predsjedništva bi sa sa sadašnjih 9 članova smanjio na 7 članova radi operativnosti i obzirom na broj članova, a koje bi se umjesto do sada obavezno svakog mjeseca, što se u dosadašnjem radu pokazalo nepotrebnim, sastajalo minimalno jednom u dva mjeseca. Promijenio bi se broj godina mandata tajnika sa sadašnjih 2 na 4, tako da je usklađen s mandatom Predsjedništva.

Sve izmjene i dopune u odnosu na dosadašnji Statut u tekstu su označene crvenom bojom.

Umoljavamo članove DGIR-a da prouče tekst Statuta, te da primjedbe, sugestije i dopune dostave e-malom ili pismeno na DGIR Rijeka, PP 284, 51000 Rijeka. Prijedlozi i dopune primaju se zaključno do 30.01.2012. godine, kada će se definirati konačan prijedlog statuta.

Unaprijed zahvaljujemo,
Predsjedništvo DGIR

Prijedloga novog Statuta DGIR-a

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.