DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   AKTIVNOSTI     

Rijeka, 22.05.2009.

ZAPISNIK

SA IZBORNE SKUPŠTINE
DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA

održane dana 22.05.2009. u 14.00 sati u prostorijama Građevinskog fakulteta u Rijeci, ulica Viktora Cara Emina 5, velika dvorana (208)

Sjednicu je vodio predsjednik mr. sc. Ivica Plišić.
Nazočni su jednoglasno prihvatili sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, predlaganje i usvajanje Dnevnog reda
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izbor verifikacijskog povjerenstva
4. Izvješće o redu Predsjedništva DGIR-a
5. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
6. Rasprava po izvješćima
7. Izbor tijela DGIR-a
- Predsjedništvo
- Predsjednik, potpredsjednik, tajnik
- Nadzorni odbor
- Sud časti
8. Slobodna riječ, domjenak

Ad. 1.
Predsjednik predsjedništva i Skupštine mr. sc. Ivica Plišić otvorio je sjednicu, pozdravio sve nazočne te predložio Dnevni red koji je jednoglasno usvojen javnim glasovanjem.

Ad. 2.
Temeljem prijedloga predsjednika a nakon kraće rasprave, javnim glasovanjem odabrana su radna tijela skupštine kako slijedi:
a) radno predsjedništvo u sastavu: Danko Holjević, predsjednik radnog predsjedništva, Nevenka Ožanić i Ivica Plišić kao članovi.
b) zapisničar: Suzana Čolić
c) dva ovjerovitelja zapisnika: Jagoda Pilko, Zvonko Štimac.
Svi navedeni izabrani su, javnim glasovanjem, jednoglasno bez suzdržanih i glasova protiv.
Radno predsjedništvo i zapisničar zauzeli su svoja mjesta. Sjednicu nastavlja voditi Danko Holjević, predsjednik radnog predsjedništva koji pozdravlja prisutne i nastavlja s dnevnim redom.

Ad. 3.
Temeljem prijedloga predsjednika radnog predsjedništva, a nakon kraće rasprave, javnim glasovanjem odabrana su dva člana verifikacijskog povjerenstva: Dragan Blažević i Denis Orbanić.
Svi navedeni izabrani su jednoglasno bez suzdržanih i glasova protiv.
Verifikacijsko povjerenstvo je pristupilo evidentiranju prisutnih članova skupštine radi utvrđivanja broja prisutnih koji sačinjavaju skupštinu.
Članakom 22. Statuta DGIR-a utvrđeno je da:
(1) Skupština se može održati ako je nazočna najmanje jedna trećina ukupnog broja članova.
(2) Pravovaljane odluke donose se glasovanjem natpolovične većine nazočnih. Izuzetno Statut Društva i odluka o prestanku rada Društva donose se glasovanjem dvotrećinskom većinom nazočnih.

Ad. 4.
Izvješće o redu Predsjedništva DGIR-a podnio je predsjednik predsjedništva DGIR-a i ujedno predsjednik udruge mr. sc. Ivica Plišić.
U svojem izlaganju istaknuo je program i rezultate dosadašnjeg rada Udruge kroz Izvještaj o aktivnostima Društva građevinskih inženjera Rijeka tijekom 2005. - 2009. godine, a čiji se detalji nalaze u privitku Zapisnika.

Ad. 5.
Pod navedenom točkom Izvješće verifikacijskog povjerenstva, član povjerenstva Dragan Blažević obavijestio je sve prisutne da Skupštini prisustvuje 25 članova DGIR-a. Obzirom na statutarne odredbe i posebno na članak 12. Statuta koji navodi da se popis članova zbog velikog broja članova i znatnih promjena svake godine obnavlja, a čija obnova popisa je u tijeku, verifikacijsko povjerenstvo konstatira da je skupštini prisutna natpolovična većina glasova i da su sve odluke koje donovi Skupština natpolovičnom većinom prisutnih punovažne.

Ad. 6.
Otvorena je rasprava po izvješćima gdje su prisutni, upozoreno najprije da se predstave, radi vođenja zapisnika, istakli slijedeće:
Predsjednik radnog predsjedništva, Danko Holjević, je Izvješće verifikacijskog povjerenstva ocijenio pozitivnim.
Izvješće se usvaja, javnim glasovanjem, jednoglasno bez suzdržanih i glasova protiv.
Nevenka Ožanić, član radnog predsjedništva odnosno po funkciji Dekan građevinskog fakulteta, naglasila je da od sljedeće godine Građevinski fakultet u Rijeci u kojem je i sjedište Društva građevinskih inženjera seli u novi objekt Sveučilišnog kampusa na Trsatu.

Ad. 7.
Prešlo se na Izbor tijela DGIR-a.
Temeljem prijedloga predsjednika radnog predsjedništva predloženi su članovi tijela upravljanja DGIR-a i to kako slijedi:
a) Članovi Predsjedništva (po statutu 9 članova):
Dragan Blažević Narcizo Dalsaso Pavlović Tamara, Denis Orbanić, Nevenka Ožanić (odnosno po funkciji Dekan građevinskog fakulteta), Jagoda Pilko, Zoran Mladenić, Vanja Rački i Ivica Plišić
b) Predsjednik udruge: Dragan Blažević
c) Dopredsjednik: Narcizo Dalsaso,
d) Tajnik: Tamara Pavlović
e) Nadzorni odbor (po statutu 3 člana):
Danko Holjević, predsjednik, Zvonko Štimac i Boško Bilić, članovi
f) Sud časti: (po statutu 3 člana):
Rene Lustig, predsjednik, Juraj Kovačić i Zvonimir Zubović, članovi

Predsjednik radnog predsjedništva obrazložio je prijedlog, te pozvao prisutne da o prijedlogu rasprave, daju dopune svojim prijedlozima. Obrazložio je i način glasovanja i predložio da se o prijedlogu glasuje javno, radi operativnosti, što je jednoglasno prihvaćeno.
Obzirom da nije bilo novih prijedloga pristupilo se glasovanju.
Svi navedeni izabrani su jednoglasno bez suzdržanih i glasova protiv.
Slijedom toga konstatira se da su članovi tijela upravljanja DGIR-a u slijedećem mandatnom razdoblju od 4 godine kako slijedi:
a) Članovi Predsjedništva:
Dragan Blažević Narcizo Dalsaso, Pavlović Tamara, Denis Orbanić, Nevenka Ožanić (odnosno po funkciji Dekan građevinskog fakulteta), Jagoda Pilko, Zoran Mladenić, Vanja Rački i Ivica Plišić
b) Predsjednik udruge: Dragan Blažević
c) Dopredsjednik: Narcizo Dalsaso,
d) Tajnik: Tamara Pavlović
e) Nadzorni odbor - Danko Holjević, predsjednik, Zvonko Štimac i Boško Bilić, članovi
f) Sud časti: Rene Lustig, predsjednik, Juraj Kovačić i Zvonimir Zubović, članovi
Na kraju se novoizabrani predsjednik udruge Dragan Blažević zahvalio svim prisutnima na ukazanom povjerenju u ime svih izabranih, te se nada da će u slijedećem četverogodišnjem razdoblju nastaviti rad udruge sa svojim

suradnicima a sve u cilju jačanja digniteta graditeljske struke, obrazovanju njenih članova tako i jačanju značaja ovakvog interesnog udruživanja svih članova udruge.

Ad. 8.
Pod zadnjom točkom nije bilo posebnih diskusija već je predsjednik radnog predsjedništva obavijestio prisutne da su za skupštinu HSGI-a, koja će se održati 5. i. 6. lipnja 2009. u Iloku, u slijećem četverogodišnjem razdoblju su od strane ranijeg predsjedništva predloženi članovi Skupštine HSGI-a: Pavlović Tamara, Narcizo Dalsaso, Vanja Rački, Suzana Čolić, Jagoda Pilko i Marinić Željko.
Za člana predsjedništva HSGI-a u Zagrebu predložen je Dragan Blažević kojemu članstvo pripada po funkciji.
Na kraju je održan prigodni domjenak u prostorijama Fakulteta.

Dovršeno u 15.00 sati

Zapisničar:
Suzana Čolić

Ovjerovitelji zapisnika:
Jagoda Pilko
Zvonko Štimac

 




Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.