DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   REGISTRACIJA DGIR-a
- arhiva

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
URED ZA OPĆU UPRAVU

 

KLASA:  UP/I-230-02/97-Ol/40
URBROJ: 2170-10-Ol-97-2
Rijeka,   12. prosinca 1997.

 

Primorsko-goranska županija Ured za opću upravu, u postupku pokrenutom po prijavi DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA iz Rijeke, Viktora Cara Emina 5, zastupanog po ovlaštenoj osobi Draženu Boškoviću, u predmetu upisa u Registar udruga Primorsko-goranske županije, temeljem članka 15. stavka l. podstavka l. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 70/97) i članka 202. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novme broţ 53/91) donosi

RJEŠENJE

 

l. O d o b r a v a  s e  upis DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA, sa sjedištem u Rijeci, Viktora Cara Emina 5, u Registar udruga Primorsko-goranske županije.

Upis je izvršen 12.12.1997. pod registarskim brojem udruge 08000025.

2. Osnovni sadržaj djelatnosti udruge DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA je: suradnja s poduzećima, znanstvenim institucijama, građevinskom komorom te drugim tijelima i organizacijama koje se bave građevinskom problematikom, publiciranje znanstvenih, stručnih i informativnih radova, organizacija stručnih seminara, predavanja i savjetovanja, organizacija i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija i drugo utvrđeno u članku 6. Statuta.

3. DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA djeluje na području Primorsko-goranske županije.

4. Osobe ovlaštene za zastupanje su DRAŽEN BOŠKOVIĆ, u svojstvu predsjednika i IVICA PLIŠIĆ, u svojstvu dopredsjednika Udruge.

5. O v j e r a v a s e STATUT usvojen na sjednici Skupštine rečene Udruge, održanoj dana 04.12.1997. godine.

6. Ovlaštena osoba Udruge dužna je prijaviti ovom Uredu sve naknadne promjene koje nastanu nakon izdavanja ovog rješenja, a odnose se na Statut, naziv i sjedište, ciljeve i djelatnost i imena osoba ovlaštenih za zastupanje i to u roku od dva mjeseca od dana donošenja odluke o promjeni.

O b r a z l o ž e n j e

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA podnijelo je ovom Uredu dana 08.12.1997. godine, po ovlaštenoj osobi, u zakonskom roku prijavu radi upisa u Registar udruga Primorsko-goranske županije. Uz zahtjev i tijekom postupka dostavljeni su svi dokazi potrebni u postupku registracije.

Zahtjev je osnovan.

U provedenom postupku, uvidom u spise predmeta, utvrđeno je :

- da je DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA bilo upisano u Registar društvenih organizacija Primorsko-goranske županije pod registarskim brojem 515/VII dana, 11.03.1997. godine,

- da je DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA, postupajući sukladno odredbi članka 37. stavka l. Zakona o udrugama, dana 04.12.1997. godine održalo Skupštinu na kojoj je usvojen STATUT, pregledom kojeg je utvrđeno da je u skladu s odredbama Zakona o udrugama te je temeljem odredbe članka 17. stavka 7. Zakona o udrugama izvršena njegova ovjera,

- da je na istoj sjednici potvrđena odluka donesena na sjednici skupštine Društva održanoj dana 26.06.1996. godine, temeljem koje Dražen Bošković, u svojstvu predsjednika Društva i Ivica Plišić, u svojstvu dopredsjednika Društva zastupaju Društvo do isteka mandata na koji su izabrani tj. do 26.06.1998.godine.

 

Točka 6. izreke Rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavka l. Zakona o udrugama.

Temeljem utvrđenog činjeničnog stanja ovaj Ured smatra da DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA ispunjava sve zakonske uvjete za upis u Registar udruga Primorsko-goranske županije te je sukladno odredbama članka 37. stavka l.i članka 20. Zakona o udrugama valjalo odlučiti kao u izreci ovog Rješenja.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn po Tbr. l. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" 8/96, 77/96 i 95/97) naplaćena je, a državni je biljeg u rečenom iznosu na zahtjevu poništen.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Ministarstvu uprave Republike Hrvatske, kao drugostupnom tijelu. Žalba se predaje u roku od 15 dana od dana prijama Rješenja ovom Uredu.

Pismena se žalba predaje neposredno ili putem pošte, a usmeno se daje na zapisnik. Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn po Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

PROČELNIK
Željka Dujmović-Mastrović, dipl.iur.

 

DOSTAVITI:

1. DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA, Rijeka, Viktora Cara Emina 5
2. Porezna uprava, Ispostava Rijeka
3. Ministarstvo uprave RH, Zagreb
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove,
    graditeljstvo i zaštitu okoliša, ovdje
5. Zbirka isprava, ovdje
6. Arhiva, ovdje

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
- arhiva registracija -
registracija iz 1997. godine
registracija iz 2009. godine
 
 
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.