Međulaboratorijsko ispitivanje prema HRN EN 1610

Društvo građevinskih inženjera Rijeka u suradnji sa Hrvatskom akreditacijskom agencijom, 16.02.2013. godine, organiziralo je još jednu međulaboratorijsku usporedbu (MLU) u području ispitivanja vodonepropusnosti prema HRN EN 1610. MLU je provedena na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o, Rijeka, u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17043: Ocjenjivanje sukladnosti - Opći zahtjevi za ispitivanje sposobnosti. Postupak ispitivanja zabilježen je fotografijama koje možete vidjeti u nastavku.

Postupak ispitivanja zabilježen je fotografijama koje možete vidjeti u pdf dokumentu .